Pronunciation

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Jump to: navigation, search
Ŭn

Ĭt's Ŭn-sī-klō-pē-dē-ă! Yōr bĕst ŭn-nŏw-lĕj-ă-bl rĕf-ûr-ĕns!

“The pronunciation of pronunciation is pronunciation not pronounciation.”
~ Oscar Wilde on prō-nŭwn-sē-ā-shŭn

“Ĭt's Lē-nŭx! Lē-nŭx! Lē-nŭx! Lĭ-nŭx! Lĭ-nŭx!”
~ Lē-nŭs Tōrvălds on prō-nŭn-sē-ā-shŭn

“Līn-ĭx.”
~ Oscar Wilde on prō-nŭwn-sē-ā-shŭn
Hāy, lük! Ū kăn rēd thĭs sĕn-tĕns wĭth-aŭt mĭs-prō-naŭn-sĭng ă wûrd! Prō-nŭn-sē-ā-shŭn ĭs thŭ prō-sĕs ŏf spē-kĭng. Wĕl, ăt lēst spē-kĭng thŭ wā Ī wänt ū tü spēk. Sĭns ōl lăngüĭjĭz ūz vŭw-ĕls, sûr-tĕn wûrds wĭl sŏwnd wērd. Wŭld ū ră-thŭr hăv ă tō-mā-tō ōr ā tō-mă-tō?[1] Nō, ū kănt hăv bōth!

edit Rēd-ĭng fōn-ĕh-tĭ-kăl-ē ĭn-hĕnsd tĕxts

Wŏnt-füd

Spĕnd sŭm tīm wĭth yōr kăts. Plēs. Thâr hŭn-grē!

Ĭn ôr-dûr tü hĕlp thŭ rēd-ûr tü rēd stŭf wĭth thŭ kōr-rĕk prō-nŭn-sē-ā-shŭn, tĕxts kăn ūs thŭ fŏ-lō-ĭng nō-tā-shŭn[2]:

 • Sĭl-lĭ-bĭ-fĭ-kā-shŭn
 • Dī-ă-krĭ-tĭks:
  • ˘: Māks thŭ vŭw-ĕls shŏrt-sŭwnd-dĭd
  • ¯: Māks thŭ vŭw-ĕls lŏng-sŭwnd-dĭd

Kül ĕh? Lĕts trī ĭt ŭwt.

edit Ĭn-tûr-nă-shŭn-ăl ĕnd lō-kăl dĭf-ŭr-ĕn-sĭs

“Ö?” ū sā? Sôr-rē, Ī kănt ŭn-dûr-stĕnd whät ū r trī-ĭng tū sā. Plēs câl ă-gĕn.

edit Cŏ-mŏn vâr-ē-ā-shŭns

Bē-fŏr wē kŏn-tĭn-ū, lĕt's fäm-ĭ-lē-r-īz wĭth sŭm dĭf-ŭr-ĕn-sĭs bē-twēn mĕn-ē cŏ-mŏn vâr-ē-ā-shŭns. Kăn ū pĭk thü rīt wŭn? (10 pŏnts fōr ēch kōr-ĕckt!)

Ē-wobbly

Ŏw! Mī ērs!

Ō-rĭ-gĭ-năl Vâr-ē-ā-shŭns
a ā, ă
e ē, ĕ
y ȳ, ÿ

Hŏw wĕl dĭd ū dü? Ū gŏt 0 pŏnts? Ū wĭn ă prīs! Jŭst klĭk thĭs bŭt-tŏn[3]:


edit Wüt-wüt?

X-äm-ĭn thĭs x-äm-pĕl:

Yă, dĭd ū sē wăt hē sĕd ŏn hĭs wŏb-sīt?
...Hĭs wăt?
Wŏb-sīt.
...Ī thĭnk ū mēn “wĕb-sīt.”
Y dōn't ū wrīt ă-bŭwt ĭt ĭn yōr blăg?[4]

Wē kăn klēr-lē sē thŭ kŏr-ĕck ūs ŏf prō-nŭn-sē-ā-shŭn.

edit Prō-nŭn-sē-ā-shŭn ĭn mē-dē-ă

Wĭth-ŏwt prō-nŭn-sē-ā-shŭn ĭn mē-dē-ă, whät wüd wē spēk?

Düff

Tī-ĕrd ŏf drĭnk-ĭng thŭ sām bēr ŭl thŭ tīm?

edit Tē-Vē

Lĕts ă-plī ŭw-ûr nŏw-lĕdg ŏf prō-nŭn-sē-ā-shŭn tŭ Tē-Vē. Frôm ă pŏp-ū-lûr Tē-Vē sēr-ĭz, Thü Sĭmp-sŏns, thŭ līn “We're just going to garnish your salary.” wĭl bē tŭrnd tū:

Găr-nĕsh mī sĕl-ĕ-rē? Hŏs jō-kĭng? Ō, Ī dōnt ŭn-dûr-stĕnd whät yôr săy-ĭng — ĭt äl sŭwnds sō krā-zē tü mē!

Hī-lâr-ē-ŭs![5]

edit Büks

Büks. Whĕn wäs thŭ lăst tīm ū rĕd ă bük[6]? Wă-kă, wă-kă, wă-kă, wă-kă, wă-kă. Büks, ŏr bīnd-ĕd prĭnt pā-pûr mē-dē-ă, cŏn-tān ă lŏt of hō-mō-nĭms. Nō, rē-lē — thā dü!

Wĕl, ĕn-ē-wā. Ī gĕs thĭs frās, “Run like the wind.” (whĭch ū mŭst hăv bĭn — ûm, bēn kŏn-fū-sĭng tü ū) wĭl bē rē-wrĭt-ĕn ăs

Rŭn līk thü wīnd.


Hă-hă! Trĭkd ū.

edit Kŭm-pū-tĭng

Pronunciation-graph

Kŭm-pū-tĭng and prō-nŭn-sē-ā-shŭn trĕnds sĭm-plĭ-fīd

Ŏn thĕ Ĭn-tûr-wĕbs, prō-nŭn-sē-ā-shŭn ĭs vĕ-rē prŏ-blĕm-ă-tĭk. Ă lŏt of ū-sĕrs kŭwn-fūs thŭ prō-nŭn-sē-ā-shŭn ŭf mĕn-ē wûrds. Ă-gĕn wē ūs thŭ mĕth-ŏds ă-bŭv tū pŭt ĕn ĕnd tū thĭs.[7]

Plān Ĭn-glĭsh Wĭth Prō-nŭwn-sē-ā-shŭn
Ubuntu Linux Ü-bün-tü Lē-nŭx
Microsoft Windows Vista Dŭ-bĕl pān, ĭn-sŭl-ā-tĕd vĭs-tă wĭn-dōws
Uncylcopedia ĬN-VĬN-SĬ-BĔL R-TĬ-KĔL? NŌ, ĬS ŬN-SĪ-KLŌ-DĂ!

edit Kŏn-klŭ-shŭn

Trī thĭs ăt hōm, kĭds![8] Ūs thēs mĕth-ŏds fōr:

 • Măth prŏ-blĕms — dōnt nō hŏw. Ō wāt, yōr rĭt-ĕn sĕn-tĕns. Dōnt fōr-gĕt ĭt ōr ū lüs mărks!
 • Ĭn-glĭsh ĕs-sās — ă-māz yōr tē-chŭrs wĭth pŭr-fĕk prō-nŭn-sē-ā-shŭn!
 • Sī-ĕns lăb rē-pōrts — băl-ĕns ē-kwā-shŭns!
 • Ŭn-sī-klō-pē-dē-ă!

edit Rĕf-ûr-ĕns-s

 1. Ĭn ă să-lăd ōr ă să-lĭd?
 2. ... ōr ŭn-nŏn-sĕns.
 3. Thĕrs nō kăch, prŏmĭs!
 4. http://xkcd.com/148/
 5. “Ī äl-sō āt thü mĕs hē lĕft ŏn thü rŭg. Ū hûrd mē!”
 6. Rēd a bük, rēd a bük.
 7. Ĭt's rē-lē ä-nô-ĭng. Ĕspĕ-shăl-ē thĭs pûr-sŏn.
 8. Dōn't trī thĭs ăt hōm, kĭds!

edit Sē äl-sō

edit X-tŭr-năl lĭnks

Personal tools
projects