Babel:Zw/Engrish

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
[[Image:LetterL.png|frame|The folbidden rettel]]
+
[[Image:LetterL.png|frame|De fobiden retā]]
[[Engrish|''Rook at the palt tlansration'']]
+
[[Engrish|''Ruku ato de pāto torensureishon'']]
   
   
'''Engrish''' isu [[English|a celtain Gelmanic ranguage]] asu supoken bai za [[Japanese]]. Manii piiparu habu ashiumudu zata Engrish isu zassu neimedu biikozu zaa Japanese habu dippikurutii plonounshingu zaa rettel shoun tsu ze lait. Nothing courd be fulzel zan ze tluth—othelwise how wourd ze Japanese habe such phlases asu "Ord Rondon Town"?
+
'''Engrish''' isu [[English|a seruten Jemeniku rengueji]] ezu supoken bai za [[Japanese|Japanīzu]]. Meni pīparu habu asūmudo zatto Engurishi izu zassu neimudo bikāzu ze Japanīzu habu difikarutī puronaunshingu ze retā shōn tsu de raito. Nāshingu kūdo bi fādā furomu ze torūsu—adawaizu hau wudo ze Japanīzu hebu sachi fureizezu azu "Orudo Rondon Taun"?
   
In factsu, ze rettel shown to ze light is leselbed for use by [[Emperor of Japan|ze Empelol of Japan]]. He, and onry he, may use zatta rettel undel cullent regisrashon. Anyone erse plonouncing ze rettel shown to ze light wishin 650 kirometlsu obu downtown Japan must be stluck down wissu a [[shiitake|shiitake mushloom]].
+
In fakuto, ze retā shōn tsu de raito izu rezerubudu fo yūsu bai [[Emperor of Japan|ze Emperoru abu Japan]]. , endo ōnri , mei yūzu zatto retā andā karento rejisreishon. Eniwan erusu puronaunshingu ze retā shōn tsu ze raito wishin 650 kirōmāzu obu dauntaun Japan masuto bi sutorāku daun wissu a [[shiitake|shiitake mashirūmu]].
   
 
[[Image:AYBEngrish.jpg|thumb|200px|An ealry exampre of Engrish]]
 
[[Image:AYBEngrish.jpg|thumb|200px|An ealry exampre of Engrish]]
Tlansrating ze celtain Gelmanic ranguage mentioned ealriel into Engrish learry isu asu simpre asu doing a sealch-and-leprace, changing arr incidences obu ze rettel shown in ze top-light colnel obu thisu alticre to ze rettel [[R]], and bice-belsa, ploducing such wolds asu ''lorrelskate'', ''bictoly'', ''cliticism'' and ''colorraly''. Once you habe done thisu, anything you wlite ol say wirr be instantry undelstood by arr Japanese peopre (and arr [[manga]] chalactels). Victoly!
+
Torensureitingu ze seruten Jemaniku rengueji menshāndo eriā intsu Engurishi rīruri izu asu simparu azu duingu a sāchi-endo-ripureisu, chenjingu āru inshidensezu obu ze retā shōn in ze toppu-raito cōnā obu jisu ātikaru tsu ze retā [[R]], endo baisu-bāsa, porudūshingu sachi wādzu ezu ''lorrelskate'', ''bictoly'', ''cliticism'' endo ''colorraly''. Wansu hebu dān jissu, enishingu raito o sei wiru insutantor āndasutūdo bai āru Japanīzu pīparu (endo āru [[manga]] kerekutāzu). Victoly!
   
Ze ease obu tlansrating Engrish hasu giben lise to othel simiral ranguages, such asu [[Engpish]], [[Engyish]], and [[Enqjish]].
+
Ze īzu obu toransureitingu Engurishi hazu giben raizu tsu odā shimiraru renguejizu, sāchi ezu [[Engpish]], [[Engyish]], endo [[Enqjish]].
   
[[Scooby-Doo]] hasu arregedry lipped obuu Engrish and incolpolated it into hisu own diarect.
+
[[Scooby-Doo|Sukūbi-Dū]] hasu arejedorī riputo obu Engurishi endo inkōporeitedo ito intsu hizu ōn daiarekuto.
   
An intelesting histolicar sidenote isu thata pliol to Wolrd Wal II, in oldel to minimize ze infruence of outside curtulesu on Japanese Society, ze Japanese wele arso folbidden to use ze rettel "R" (aka "r") in olar communication in Engrish. Thisu red to what is commonry lefelleda to in ringuistic cilcresu asu ze "Engrish Paladox." Ze lure wasu thata arr "R's" musta be lepraceda with ze rettel "L", buta arso thata arr rettel "L's" musta be lepraceda by ze rettel "R," making communication difficurta if nota impossibre. Ze flustlation lesorting flom ze inabirity to expless oneserfu urtimatery red to insane actsu on a mass scare, such asu unploboked bombing obu ze nabar ailbases obu foleign powelsu andu frying ailclaft into nabar walshipsu.
+
An interesutingu hisutorikaru saidonōto izu datta puraiā tsu Wārudo II, in orderu tsu minimaizu ze infuruensu abu autsaido karuchāzu on Japanīzu Sosaietī, ze Japanizu wa arusō fobiden tsu yūzu ze retta "R" (aka "r") in oraru komyūnikeishon in Engurishi. Jisu redo tsu watto izu komonri refādo tsu in ringuisutiku shirukāzu azu ze "Engurishi Paradokusu." Ze rūa wazu datto āru "R's" māsuto ripureisuto wissu ze retā "L", batto aruso datto āru retā "L's" māsuto ripureisuto bai ze retā "R," meikingu komyūnikeishon difikaruto ifu notto imposhibaru. Ze furasutoreishon rizarutingu furomu ze inabiriti tsu ekusupuressu wanserufu arutimatorī reddo tsu insein akutsu on a massu sukeiru, sāchi azu anpurobokkuto bomingu obu ze neibaru eirubeisezu obu foren pawāzu ando furaiengu eirukurafuto intsu neibaru warushipusu.
 
 
Asu it became appalente zatta ze Japanese wourd rose ze lesurting wal, zey oliginarry herde out fol a negotiated peace (fulthel ebidence obu ze suicidar insanity flom which ze Japanese suffeleda). Aftel ze bombing of Hiloshima and Nagasaki, ze Japanese sulbibolsu hada some sense knockeda back into theil headsu and sullendeleda. Ze Arriesu oliginarry insisteda on an unconditionar sullendel buta secletry negotiateda a tleaty thata arrowed ze Empelol to lemain in a pulery celemoniar capacity, incruding ze tladitionar ban on use obu ze rettel "L" by ze common peopre, plobided he gibe up ze lestliction againsta ze use of ze rettel "R", a condition consideleda by many to be instlumentar in ze spectacural economic success of postwal Japan.
+
Asu ito bikeimu aparento zatto ze Japanīzu wōrudo rūzu ze resorutingu , zei orijinarī herudo auto a negoshieitedo pīsu (fādā ebidensu obu ze suishidaru insanitī furomu wichi ze Japanīzu safādo). Efutā ze bomingu obu Hiroshima ando Nagasaki, ze Japanīzu sabaibāzu hada somu sensu nokuto bakku intsu deiru hedzu ando sarendado. Ze Araizu orijinari insisutedo on an ankandishinoru sarenda batto shikuretorī negoshieitedo a torītī zatto araudo ze Emperoru tsu rimein in a pyāri seremoniaru kapashitī, inkurūdingu ze toradishionaru ban on yūsu obu ze retā "L" bai ze komon pīpuru, purobaidedo hi gibu apu ze resutorikushiyon agensuto ze yūsu obu ze retā "R", a kondishiyon konsidādo bai meni tsu bi insutorumentaru in ze supekutakurā ekonomiku sakusessu obu posutowā Japan.
 
 
To thisu day many Japanese boln befole 1940 habe difficurty obelcoming ze Engrish Paladox. Howebel, it is beriebed thata within ze next ten to twenty yealsu ol so ze plobrem wirr lesorbe itserf.
+
Tsu jisu dei meni Japanizu bōn beforu 1940 habu difikoruti obekomingu ze Engurishi Paradokusu. Haweba, ito izu berībudo zato wishin ze nekusuto ten tsu toenchi iruzu o so ze puroburemu wiru resorubu itserufu.
   
 
[[Category:Engrish ranguage alticres]]
 
[[Category:Engrish ranguage alticres]]

Latest revision as of 18:12, May 23, 2007

LetterL

De fobiden retā

Ruku ato de pāto torensureishon


Engrish isu a seruten Jemeniku rengueji ezu supoken bai za Japanīzu. Meni pīparu habu asūmudo zatto Engurishi izu zassu neimudo bikāzu ze Japanīzu habu difikarutī puronaunshingu ze retā shōn tsu de raito. Nāshingu kūdo bi fādā furomu ze torūsu—adawaizu hau wudo ze Japanīzu hebu sachi fureizezu azu "Orudo Rondon Taun"?

In fakuto, ze retā shōn tsu de raito izu rezerubudu fo yūsu bai ze Emperoru abu Japan. Hī, endo ōnri hī, mei yūzu zatto retā andā karento rejisreishon. Eniwan erusu puronaunshingu ze retā shōn tsu ze raito wishin 650 kirōmāzu obu dauntaun Japan masuto bi sutorāku daun wissu a shiitake mashirūmu.

AYBEngrish

An ealry exampre of Engrish

Torensureitingu ze seruten Jemaniku rengueji menshāndo eriā intsu Engurishi rīruri izu asu simparu azu duingu a sāchi-endo-ripureisu, chenjingu āru inshidensezu obu ze retā shōn in ze toppu-raito cōnā obu jisu ātikaru tsu ze retā R, endo baisu-bāsa, porudūshingu sachi wādzu ezu lorrelskate, bictoly, cliticism endo colorraly. Wansu yū hebu dān jissu, enishingu yū raito o sei wiru bī insutantor āndasutūdo bai āru Japanīzu pīparu (endo āru manga kerekutāzu). Victoly!

Ze īzu obu toransureitingu Engurishi hazu giben raizu tsu odā shimiraru renguejizu, sāchi ezu Engpish, Engyish, endo Enqjish.

Sukūbi-Dū hasu arejedorī riputo obu Engurishi endo inkōporeitedo ito intsu hizu ōn daiarekuto.

An interesutingu hisutorikaru saidonōto izu datta puraiā tsu Wārudo Wā II, in orderu tsu minimaizu ze infuruensu abu autsaido karuchāzu on Japanīzu Sosaietī, ze Japanizu wa arusō fobiden tsu yūzu ze retta "R" (aka "r") in oraru komyūnikeishon in Engurishi. Jisu redo tsu watto izu komonri refādo tsu in ringuisutiku shirukāzu azu ze "Engurishi Paradokusu." Ze rūa wazu datto āru "R's" māsuto bī ripureisuto wissu ze retā "L", batto aruso datto āru retā "L's" māsuto bī ripureisuto bai ze retā "R," meikingu komyūnikeishon difikaruto ifu notto imposhibaru. Ze furasutoreishon rizarutingu furomu ze inabiriti tsu ekusupuressu wanserufu arutimatorī reddo tsu insein akutsu on a massu sukeiru, sāchi azu anpurobokkuto bomingu obu ze neibaru eirubeisezu obu foren pawāzu ando furaiengu eirukurafuto intsu neibaru warushipusu.

Asu ito bikeimu aparento zatto ze Japanīzu wōrudo rūzu ze resorutingu wā, zei orijinarī herudo auto fō a negoshieitedo pīsu (fādā ebidensu obu ze suishidaru insanitī furomu wichi ze Japanīzu safādo). Efutā ze bomingu obu Hiroshima ando Nagasaki, ze Japanīzu sabaibāzu hada somu sensu nokuto bakku intsu deiru hedzu ando sarendado. Ze Araizu orijinari insisutedo on an ankandishinoru sarenda batto shikuretorī negoshieitedo a torītī zatto araudo ze Emperoru tsu rimein in a pyāri seremoniaru kapashitī, inkurūdingu ze toradishionaru ban on yūsu obu ze retā "L" bai ze komon pīpuru, purobaidedo hi gibu apu ze resutorikushiyon agensuto ze yūsu obu ze retā "R", a kondishiyon konsidādo bai meni tsu bi insutorumentaru in ze supekutakurā ekonomiku sakusessu obu posutowā Japan.

Tsu jisu dei meni Japanizu bōn beforu 1940 habu difikoruti obekomingu ze Engurishi Paradokusu. Haweba, ito izu berībudo zato wishin ze nekusuto ten tsu toenchi iruzu o so ze puroburemu wiru resorubu itserufu.

Personal tools
projects