Babel:Zw/Engrish

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Jump to: navigation, search
LetterL

De fobiden retā

Ruku ato de pāto torensureishon


Engrish isu a seruten Jemeniku rengueji ezu supoken bai za Japanīzu. Meni pīparu habu asūmudo zatto Engurishi izu zassu neimudo bikāzu ze Japanīzu habu difikarutī puronaunshingu ze retā shōn tsu de raito. Nāshingu kūdo bi fādā furomu ze torūsu—adawaizu hau wudo ze Japanīzu hebu sachi fureizezu azu "Orudo Rondon Taun"?

In fakuto, ze retā shōn tsu de raito izu rezerubudu fo yūsu bai ze Emperoru abu Japan. Hī, endo ōnri hī, mei yūzu zatto retā andā karento rejisreishon. Eniwan erusu puronaunshingu ze retā shōn tsu ze raito wishin 650 kirōmāzu obu dauntaun Japan masuto bi sutorāku daun wissu a shiitake mashirūmu.

AYBEngrish

An ealry exampre of Engrish

Torensureitingu ze seruten Jemaniku rengueji menshāndo eriā intsu Engurishi rīruri izu asu simparu azu duingu a sāchi-endo-ripureisu, chenjingu āru inshidensezu obu ze retā shōn in ze toppu-raito cōnā obu jisu ātikaru tsu ze retā R, endo baisu-bāsa, porudūshingu sachi wādzu ezu lorrelskate, bictoly, cliticism endo colorraly. Wansu yū hebu dān jissu, enishingu yū raito o sei wiru bī insutantor āndasutūdo bai āru Japanīzu pīparu (endo āru manga kerekutāzu). Victoly!

Ze īzu obu toransureitingu Engurishi hazu giben raizu tsu odā shimiraru renguejizu, sāchi ezu Engpish, Engyish, endo Enqjish.

Sukūbi-Dū hasu arejedorī riputo obu Engurishi endo inkōporeitedo ito intsu hizu ōn daiarekuto.

An interesutingu hisutorikaru saidonōto izu datta puraiā tsu Wārudo Wā II, in orderu tsu minimaizu ze infuruensu abu autsaido karuchāzu on Japanīzu Sosaietī, ze Japanizu wa arusō fobiden tsu yūzu ze retta "R" (aka "r") in oraru komyūnikeishon in Engurishi. Jisu redo tsu watto izu komonri refādo tsu in ringuisutiku shirukāzu azu ze "Engurishi Paradokusu." Ze rūa wazu datto āru "R's" māsuto bī ripureisuto wissu ze retā "L", batto aruso datto āru retā "L's" māsuto bī ripureisuto bai ze retā "R," meikingu komyūnikeishon difikaruto ifu notto imposhibaru. Ze furasutoreishon rizarutingu furomu ze inabiriti tsu ekusupuressu wanserufu arutimatorī reddo tsu insein akutsu on a massu sukeiru, sāchi azu anpurobokkuto bomingu obu ze neibaru eirubeisezu obu foren pawāzu ando furaiengu eirukurafuto intsu neibaru warushipusu.

Asu ito bikeimu aparento zatto ze Japanīzu wōrudo rūzu ze resorutingu wā, zei orijinarī herudo auto fō a negoshieitedo pīsu (fādā ebidensu obu ze suishidaru insanitī furomu wichi ze Japanīzu safādo). Efutā ze bomingu obu Hiroshima ando Nagasaki, ze Japanīzu sabaibāzu hada somu sensu nokuto bakku intsu deiru hedzu ando sarendado. Ze Araizu orijinari insisutedo on an ankandishinoru sarenda batto shikuretorī negoshieitedo a torītī zatto araudo ze Emperoru tsu rimein in a pyāri seremoniaru kapashitī, inkurūdingu ze toradishionaru ban on yūsu obu ze retā "L" bai ze komon pīpuru, purobaidedo hi gibu apu ze resutorikushiyon agensuto ze yūsu obu ze retā "R", a kondishiyon konsidādo bai meni tsu bi insutorumentaru in ze supekutakurā ekonomiku sakusessu obu posutowā Japan.

Tsu jisu dei meni Japanizu bōn beforu 1940 habu difikoruti obekomingu ze Engurishi Paradokusu. Haweba, ito izu berībudo zato wishin ze nekusuto ten tsu toenchi iruzu o so ze puroburemu wiru resorubu itserufu.

Personal tools
projects